Om mål och regler

Följande benämningar och beslutsnivåer beskriver den ordning som gäller för styrdokument i mål och regler för Uppsala universitet. Universitetsdirektörens beslut om strukturen.

Mål och strategier

Mål och strategier omfattar beslut som innebär övergripande och mer långsiktig mål och resultatstyrning.

Mål och strategier

Övergripande mål och strategier för Uppsala universitet fastställs av konsistoriet, och utgör utgångspunkt för mål- och strategier för andra delar av verksamheten.

Policy

Policys anger allmänna mål eller värden som ska beaktas för ett visst område. En policy bör antingen kompletteras med andra styrande dokument, alternativt kan den ingå som en del av en handlingsplan eller en riktlinje. Rektor fastställer policys.

​Verksamhetsplanering och uppföljning

Verksamhetsplanering och uppföljning avser beslut avseende årlig planering och uppföljning som en del i att integrera målen i den ordinarie verksamhetsplaneringen.

Planering

Till planeringsdokument hör exempelvis verksamhetsplaner, budgetunderlag samt forsknings- och utbildningsstrategier, och fastställs enligt universitetets delegationsordning.

Uppföljning

Till uppföljningsdokument hör exempelvis årsredovisningar samt årlig slutrapport för intern styrning och kontroll. Konsistoriet fastställer de universitetsövergripande uppföljningsdokumenten.

Regler

Regler omfattar beslut som innebär myndighetsutövning eller annan regelstyrning. Beslutsnivåerna för olika regeldokument följer universitetets delegationsordning.

Föreskrifter

Regler beslutade efter bemyndigande av regeringen i en förordning. Beslutsfattare är konsistorium eller rektor. Sakansvariga vid universitetsförvaltningen ansvarar för översyn och framtagning av förslag till revidering av föreskrifter.

Riktlinjer

Regler som utgår från externa regelverk samt föreskrifter. Beslutsfattare är rektor som fastställer universitetsövergripande riktlinjer samt områdes- och fakultetsnämnder som fastställer riktlinjer som lokala tillämpningar för sitt vetenskapsområde.

Rutiner

Rutiner reglerar på en mer detaljerad nivå hur en regel ska tillämpas och vad som ska göras. Rutiner ska vara beslutade och diarieförda dokument som innebär tillämpning eller tolkning av föreskrifter och riktlinjer. Beslutsfattare är universitetsdirektör, respektive avdelningschef eller områdes-/fakultetsnämnd, inom ramen för sitt sak- eller områdesansvar.

Senast uppdaterad: 2022-09-09