Riktlinjer för studentinflytande vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2019/1792
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-05-17
  • Granskat: 2023-10-30
  • Kontakt: Cecilia Edin
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna syftar till att förtydliga arbetet med studentinflytande vid Uppsala universitet. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas medarbetare och studenter, och studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Studentinflytande kan ske på många sätt. Riktlinjerna fokuserar på det studentinflytande som utövas genom studentrepresentation.

Som bilaga till riktlinjerna finner vi de nationella lagar och förordningar som gäller studentrepresentation samt relevanta interna regler vid Uppsala universitet. Bilagt finns även dokumentet Vägledning för arbetet med studentinflytande, som är tänkt att stödja arbete med studentinflytandet genom att utveckla och förtydliga riktlinjerna. Vägledningen innehåller även information och råd vad gäller andra former av studentinflytande, så som kursvärderingar, utbildningsutvärderingar, studerandeskyddsombud, samt individuell studieplan för studerande på forskarnivå.

Senast uppdaterad: 2024-01-03