Rutin för internrevisionens rapporter

  • Diarienummer: UFV 2022/1036
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2022-06-13
  • Granskat: 2022-06-22
  • Kontakt: anna.clemensson@uu.se
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll


Internrevisionen tar löpande fram rapporter enligt en av konsistoriet fastställd revisionsplan. I samband med att rapporterna presenteras för konsistoriet informerar rektor i ett yttrande om vilka åtgärder som föreslås vidtas utifrån revisionsrapporterna. Uppföljning av rapporterna och åtgärderna görs av internrevisionen årligen i april.

Planeringsavdelningen ansvarar för handläggningen av rektors yttranden, vilket omfattar framtagning och beredning av förslag till yttrande samt handläggning kring rektors beslutsmöte. Planeringsavdelningen ansvarar även för att åtgärderna integreras i universitetsförvaltningens VP-process samt att sammanställa en årlig statusrapportering till konsistoriet.

Denna rutin beskriver processen för handläggning inom universitetsförvaltningen av rektors yttranden. Processen omfattar även uppföljningen av de åtgärder som rektor beslutat. Rutinen omfattar inte internrevisionens arbete med granskningar och statusrapporteringar.

Senast uppdaterad: 2022-11-24