Prefektens uppgifter och beslutanderätter

  • Diarienummer: UFV 2011/619
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2012-05-08
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Översyn av rektors delegationer pågår, förväntas vara klart under 2022. Delegationerna gäller tills vidare.

Ledningsansvaret vid universitetet följer en delegationskedja som via vicerektorer och, i förekommande fall, dekan som är ordförande i fakultetsnämnd går från rektor till prefekt. Rektor har 2012-05-08 fastställt prefektens uppgifter och beslutanderätter. Detta beslut träder ikraft 2012-05-08 och ska tillämpas på nya prefektuppdrag. För prefektuppdrag tecknade före 2012-05-08 gäller Rektors beskrivning av prefektuppdraget (UFV 2004/964, UFV 2009/7).

Kompletterande beslut om delegation avseende lönetillägg samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens fattades 2018-05-08 (UFV 2018/1235). Detta beslut kommer att föras in i delegationsordningen vid kommande revidering. 

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala universitet hittar du på sidan: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=40674

Senast uppdaterad: 2022-11-24