Systematiskt brandskyddsarbete inom Uppsala universitetet

  • Diarienummer: UFV 2004/618
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2004-04-13
  • Granskat: 2021-06-10
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Från 2004-01-01 gäller lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, vari bl a stadgas om skyldigheter för ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar. Ägare och nyttjanderättshavare skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Senast uppdaterad: 2023-06-21