Säkerhet i anslutning till besök vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: 7387/97
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1997-11-21
  • Granskat: 2021-11-08
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet har ofta besök av officiella utländska och inhemska gäster. För en del av dessa gäster krävs särskilda säkerhetsarrangemang. Med anledning härav meddelas följande interna föreskrift:

I anslutning till att initiativ tas för besök vid Uppsala universitet som avser personer som kan behöva skydd genom särskilda säkerhetsinsatser, skall berörd universitetspersonal alltid kontrollera om det föreligger önskemål och behov av särskilda säkerhetsinsatser i anslutning härtill. Bedöms sådana insatser troliga skall kontakt alltid omgående tas med universitetets säkerhetschef. Det ankommer på denne att svara för samordningen av sådana säkerhetsinsatser tillsammans med berörd polismyndighet eller säkerhetspolisen och andra intressenter.

Senast uppdaterad: 2022-11-24