Miljöplan 2022-2024

  • Diarienummer: UFV 2020/1258
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-10-11
  • Granskat: 2023-10-26
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet vill ta en ledande roll på vägen mot ett hållbart samhälle. Den utbildning och forskning vi bedriver omsätts genom samverkan i nya kunskaper, bättre teknik, utvecklad samhällsorganisation och förändrade beteendemönster. Universitetets mål och strategier (UFV 2018/641) säger att universitetet också i sin egen verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att universitetet ska vara ett föredöme avseende hanteringen av ändliga resurser och aktivt arbeta med sin egen klimatpåverkande verksamhet. Universitetets miljöplan 2022-2024 beskriver hur universitetet arbetar för minskad miljö- och klimatpåverkan från den egna verksamheten.

Miljöplanen innehåller mål för områdena: tjänsteresor, fastigheter samt inköp och återbruk. Under respektive målområde finns universitetsgemensamma åtgärder samt åtgärder som ska genomföras av institutioner/motsvarande och intendenturer. Universitetets miljöplan följs upp årligen i samband med universitetets redovisning av miljöledningsarbetet till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet enligt krav i Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Senast uppdaterad: 2024-01-03