Uppgifter och beslutanderätter för chef UU Innovation

  • Diarienummer: UFV 2020/2760
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-12-21
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Ledningsansvaret för UU Innovations verksamhet går från rektor till chefen för UU Innovation. Rektor är chef för chefen för UU Innovation och har ledningsansvar gentemot denna. Chefen för UU Innovation ansvarar inför rektor för uppgifternas genomförande.

Chefen för UU Innovation får enligt denna delegation vidaredelegera beslutanderätter till annan befattningshavare inom UU Innovation, om inte rektor beslutat annat.

Senast uppdaterad: 2022-11-24