Riktlinjer för tillämpning av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll

  • Diarienummer: UFV 2022/20
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-03-08
  • Granskat: 2022-03-09
  • Kontakt: Julia Ternhag
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

De statliga myndigheter som omfattas av förordning om intern styrning och kontroll (2007:603) ska bedriva sin verksamhet enligt verksamhetskraven i myndighetsförordningen (2007:515)

Myndighetens ledning, vid Uppsala universitet konsistoriet, ska i samband med fastställandet av årsredovisningen göra en bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande eller uppvisar brister. I förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll anges en obligatorisk process för att uppnå de ställda kraven. Momenten i denna process är riskanalys, vidta åtgärder, uppföljning och dokumentation. Dessa fyra moment ska ingå i de metoder för planering och uppföljning som tillämpas.

2 § Myndighetsledningen ansvarar för att det finns en process för intern styrning och kontroll vid myndigheten som fungerar på ett betryggande sätt. Denna process ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

Processen för intern styrning och kontroll ska även förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter.

Senast uppdaterad: 2022-11-24