Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen

  • Diarienummer: UFV 2022/1242
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2022-12-05
  • Granskat: 2023-11-21
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitetsförvaltningens uppgift är att skapa goda förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan. Universitetsförvaltningen stödjer konsistoriet, universitetsledningen, områdes- och fakultetsnämnder, institutioner, studenter och verksamheten i övrigt, både genom strategiskt och administrativt stöd, med ett särskilt ansvar för att tillgodose att universitetet fullgör sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar. 

I universitetets verksamhetsplan fördelas, genom beslut av konsistoriet, de resurser som riksdag och regering anvisar Uppsala universitet. De ramar som anges i Planeringsförutsättningar Verksamhetsplan för Uppsala universitet gäller i tillämpliga delar även universitetsförvaltningen. Verksamhetsplanen för universitetsförvaltningen syftar till att samla planeringsförutsättningarna för de närmaste tre åren samt ange de övergripande prioriteringarna.

Verksamhetsplanen för universitetsförvaltningen är ett övergripande planeringsdokument. Varje avdelning och områdeskansli ska därutöver precisera planeringen i en egen verksamhetsplan.

Senast uppdaterad: 2023-06-21