Plan för jämställdhetsintegrering

  • Diarienummer: UFV 2022/355
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-12-20
  • Granskat: 2023-06-20
  • Kontakt: Nina Almgren
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering är giltig i tre år, 2023-2025. Den syftar till att bidra till att uppfylla Uppsala universitets mål och strategier genom ett långsiktigt och kunskapsbaserat arbete för att motverka partiskhet i rekryterings- och bedömningsprocesser samt sexuella trakasserier och annan utsatthet.

Planen uppfyller, tillsammans med bilagan ”Horisont Europa”, de krav på jämställdhetsplan som ställs från Europeiska kommissionen för att universitetet ska kunna söka och erhålla anslag från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. I planen anges tydliga processmål och konkreta åtgärder för att uppnå målen. Av bilagan ”Horisont Europa” framgår vilka resurser som finns för att stötta verksamheten i att implementera planen, hur arbetet följs upp och utvärderas samt vilka utbildningar inom jämställdhet och lika villkor som erbjuds verksamheten.

Planen möter även kraven på jämställdhetsintegrering i regleringsbrev 2022 för universitet och högskolor. Lärosätena ska enligt regleringsbrevet identifiera jämställdhetsproblem i kärnverksamheten som de kan bidra till att lösa.

Senast uppdaterad: 2023-06-21