Riktlinjer för handläggning i händelse av ifrågasatt eller indraget examenstillstånd

  • Diarienummer: UFV 2017/1763
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2017-11-07
  • Granskat: 2022-09-19
  • Kontakt: Therese Ljunghammar
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Inom ramen för det nya nationella kvalitetssäkringssystemet för
högre utbildning (UKA rapport 2016:15) genomför
Universitetskanslersämbetet (UKA) fortsatt vissa
utbildningsutvärderingar på samtliga nivåer. Då det nya
systemet innehåller ändringar i förfarandet kring
utvärderingarna firms ett behov av ändrad handläggningsordning
i händelse av ett besked om ifrågasatt eller indraget
examenstillstånd. Föreliggande riktlinjer for handläggning tar
hänsyn till förfarandet med delning till lärosätet av preliminärt
beslut. Samma handläggningsordning gäller vid utvärdering av
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Senast uppdaterad: 2022-11-24