Verksamhetsplan för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2023/24
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2023-06-20
  • Granskat: 2023-11-21
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I verksamhetsplanen fördelas de resurser som riksdag och regering anvisar universitetet genom årliga beslut om budgetproposition och regleringsbrev. I verksamhetsplanen fastställs uppdrag och övergripande ekonomiska förutsättningar för det kommande året. Även anslagsramar för vetenskapsområdena samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna fastställs. Dessa ramar fördelas sedan i vetenskapsområdenas, och i förekommande fall fakulteternas, verksamhetsplaner vidare till institutionerna.

Verksamhetsplanen för hösten fastställs av rektor och utgår från konsistoriets verksamhetsplan i juni. Rektors beslut om höstens verksamhetsplan omfattar justeringar mellan konsistoriets verksamhetsplan och regeringens budgetproposition.

Verksamhetsplaner för de fem senaste åren finns på Medarbetarportalen: https://mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/organisation-och-styrning/ledning-struktur/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-och-uppfolj-2

Senast uppdaterad: 2023-06-21