Rutiner för hantering av behörigheter

 • Diarienummer: UFV 2018/1170
 • Beslutsfattare: Avdelningschef
 • Beslutsdatum: 2018-08-14
 • Granskat: 2021-10-26
 • Kontakt:
 • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
 • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rutinerna har fastställts i syfte att säkerställa att information som betraktas som känslig utifrån aspekterna konfidentialitet och riktighet skyddas från obehörig åtkomst och obehörig förändring genom att

 • användare ges tillträde endast till den information och de tjänster som de specifikt givits tillträde till
 • roller som i sin tur medför rättigheter är tydligt definierade
 • momenten registrering och avregistrering av användare och behörigheter styrs av dokumenterade rutiner
 • behörigheter hålls aktuella genom att regelbundna granskningar genomförs
Senast uppdaterad: 2022-11-24