Kamerabevakning

  • Diarienummer: UFV 2018/1965
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-11-16
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Kamerabevakning kan ha många syften som att förebygga, utreda och avslöja brott men också i syfte att skapa tryggare miljöer och förhindra olyckor.

I nya kamerabevakningslagen (2018:1200), som trädde i kraft den 1 augusti 2018, regleras när det är krav på tillstånd för kamerabevakning. Utöver vad som föreskrivs i denna lag gäller följande lagar och förordningar vid kamerabevakning:

  • EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218), med kompletterande bestämmelser och föreskrifter
  • brottsdatalagen (2018:1177), med föreskrifter i anslutning till lagen
  • föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som inte omfattas av dataskyddsförordningens eller brottsdatalagens tillämpningsområde

Definitionen ”plats dit allmänheten har tillträde” ska inte förväxlas med begreppet ”allmän plats”. Regler kring allmän plats regleras i Riktlinjer för tillträde och upplåtelse till Uppsala universitets lokaler (UFV 2018/841)

Rutinerna ersätter tidigare riktlinjer för egendomsskydd – kameraövervakning (UFV 2016/903).

Senast uppdaterad: 2022-11-24