Brandskydd vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: 2018/1964
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-10-31
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitets rutin för brandskydd syftar till att minimera riskerna för att brand ska uppstå, samt om brand uppstår, underlätta utrymning och eventuell bekämpning av branden. Dokumentet är centralt framtaget och gäller för hela Uppsala universitet och beskriver universitetets lägsta godtagbara nivå.

Rutinen för brandskydd anger universitetets ambitionsnivå för brandsäkerheten. Med brandsäkerhet avses i dokumentet dels det byggnadstekniska brandskyddet med tillhörande släck- och livräddningsutrustning, dels det organisatoriska brandskyddet bland annat utbildning, handlingsplaner för utrymning och ansvarsfrågor. Som komplement till detta finns även brandskyddsregler. Dessa regler talar i klartext om vad som gäller för vissa händelser och företeelser.

Det är av yttersta vikt att alla som är verksamma inom Uppsala universitet tar ansvar och följer dessa anvisningar för att minimera risken för olycka.

Den här rutinen ersätter Riktlinjer för brandskyddskontrollanter – Arbetsbeskrivning (UFV 2012/643) och Riktlinjer för egendomsskydd - Restvärdesräddning (UFV 2013/64).

Senast uppdaterad: 2022-11-24