Rutiner för campuskort

  • Diarienummer: UFV 2015/589
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2015-06-03
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Av rektor fastslagna Riktlinjer för tillträde till universitetets lokaler i andra sammanhang än vid undervisning, forskning och extern uthyrning uttrycker bl.a. följande:

”Grundregeln är att endast studenter som är antagna till utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt anställda och andra personer med arbetsplats på institutionerna har tillträde till universitetets lokaler. Tillträdesrätten gäller i den utsträckning som behövs för studierna respektive tjänstgöringen. Tillträdesrätten gäller även för representanter för universitetets studentkårer och personalorganisationer. Andra kategorier än de nämnda har inte tillträde till korridorer, undervisningssalar och andra utrymmen utan särskilt tillstånd.”

I en fysisk miljö där tillträdet bestäms av riktlinjer enligt ovan, men där stora delar av lokalerna av praktiska skäl behöver hållas öppna under en stor del av dygnet kommer ett campuskort, försett med ett foto av innehavaren, att bidra till en ökad trygghet för de verksamma som vistas i universitetets lokaler. Detta både vad avser personlig säkerhet och skydd av egendom.

Detta dokument avser att beskriva gällande riktlinjer för campuskort vid Uppsala universitet. Information och instruktioner som ges till kortinnehavare och personal som arbetar med produktion och utgivning av campuskort, ska baseras på de riktlinjer som presenteras nedan.

Senast uppdaterad: 2022-11-24