Hantering av av elektroniskt lagrad information när anställning, studier eller uppdrag vid Uppsala universitet upphör

  • Diarienummer: UFV 2012/415
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2012-03-09
  • Granskat: 2021-10-26
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Vid Uppsala universitet hanteras stora mängder information i elektronisk form. Spännvidden på den lagrade informationen är stor, allt från universitetsövergripande eller institutionsgemensam, till forskningsanknuten, studierelaterad eller privat information.

Dessa rutiner baseras på universitetets rutiner för informationssäkerhet (Dnr UFV 2017/93) och är främst avsedda som stöd vid hantering av elektroniskt lagrad information i svåra situationer, till exempel vid långvarig sjukdom eller om någon plötsligt avlider.
Rutinerna ska tillämpas av ansvariga prefekter/motsvarande för att underlätta beslut avseende över­föring och/eller borttagning av information lagrad på universitetets IT-resurser.

Med elektroniskt lagrad information avses av en användare skapad information som finns lagrad elektroniskt, knuten till användarens konto(n) i universitetets IT-resurser inklusive e-postsystem.
Varken av användaren skapad information på papper eller personinformation rörande användaren som är lagrad i administrativa system eller systemloggar ingår.

Gällande allmän handling och forskningsmaterial, se rutiner för hantering av allmänna handlingar vid universitetet (Dnr UFV 2020/1013).

Senast uppdaterad: 2022-11-24