Arbetsordning för Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2019/9
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2019-06-13
  • Granskat: 2021-11-15
  • Kontakt: Carina Westerdahl
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Det överordnade beslutande organet för de språkvetenskapliga institutionerna och enheterna utgörs av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden. Föreliggande arbetsordning redogör för fakultetens organisation och arbete. Enligt universitetets arbetsordning (dnr UFV 2017/95, senaste revidering 2019-02-20) ska en fakultetsnämnd besluta om sin egen arbetsordning.

Det här dokumentet innehåller en redogörelse för Språkvetenskapliga fakultetens ledningsorgan, uppgifter och sammansättning i avsnitt 2. I avsnitt 3 återfinns en beskrivning av fakultetsnämndens organ, utskott och övriga uppdrag. Avsnitten 4 och 5 behandlar beslutsförhet och delegationer.

Senast uppdaterad: 2021-11-18