Rutin för hantering av brandfarliga varor

  • Diarienummer: UFV 2019/1840
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2021-11-11
  • Granskat: 2022-10-13
  • Kontakt: Annie Engström
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Alla vid Uppsala universitet som i sitt arbete eller vid studier kommer i kontakt med brandfarliga varor ska följa denna rutin samt tillämpbar gällande lagstiftning.

Prefekt/motsvarande är enligt prefektdelegationen ansvarig för att brandfarliga varor hanteras enligt gällande lagstiftning och anvisningar utfärdade av universitetet. Prefekten/motsvarande är också föreståndare för hanteringen av de brandfarliga varor som hanteras på institutionen/motsvarande. Till sin hjälp har prefekten/motsvarande kemikalieombud, vars arbetsuppgift är att se till att rutiner kring hantering av brandfarlig vara följs. Med detta följer att kemikalieombuden är ställföreträdande föreståndare för hantering av brandfarliga varor.

Senast uppdaterad: 2022-11-24