Rutin för mottagning av farligt gods

  • Diarienummer: UFV 2019/1989
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2021-10-14
  • Granskat: 2022-10-13
  • Kontakt: Annie Engström
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Denna rutin vänder sig till personal vid Uppsala universitet som är ansvarig för eller delaktiga i mottagning av farligt gods vid universitetets godsmottagningar. Rutinen berör personal som är ansvarig för att arbetsuppgifter inom detta område utförs samt de som utför arbetsuppgifterna.

Senast uppdaterad: 2022-11-24