Riktlinjer för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

  • Diarienummer: UFV 2019/2239
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-03-24
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Förordning (EG) nr 428/2009 är ett EU-gemensamt regelverk för kontroll av
export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla
användningsområden. I Sverige kompletteras förordningen med lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd samt förordningen (2000:1217) med samma namn. Med
produkter med dubbla användningsområden avses ”produkter, inbegripet
programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära
ändamål, samt alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål
och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra
kärnladdningar” (artikel 2 av rådets förordning (EG) nr 428/2009). Regelverket
omfattar såväl fysisk förflyttning som elektronisk överföring av de reglerade
produkterna.
Reglerade produkter med dubbla användningsområden förekommer inom
Uppsala universitets verksamhet. Universitetet är, bland annat, skyldig att ha
erforderliga tillstånd för det fall universitetet exporterar, överför, förmedlar eller
transiterar sådana produkter. Eftersom verksamheten hanterar reglerade
produkter ska universitet även årligen deklarera eventuella intäkter från
försäljning av produkter med dubbla användningsområden till Inspektionen för
strategiska produkter. För att försäkra regelefterlevnaden behövs välförankrade
riktlinjer och rutiner för exportkontroll vid universitetet.

Senast uppdaterad: 2024-01-03