Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov på distans

  • Diarienummer: UFV 2020/2118
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-12-15
  • Granskat: 2022-11-03
  • Kontakt: Eva Söderman
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Föreliggande riktlinjer avser skriftliga prov på distans, inklusive digitala former (e-tentamina), för studenter registrerade vid Uppsala universitet. Med skriftliga prov på distans menas sådana skriftliga prov som skulle kunna ges i tentamenslokal, med en begränsad skrivtid under en dag, men som i stället ges på distans med stöd av informationsteknologi (IT). Prov avser i dessa riktlinjer förutom skriftlig tentamen inom kurs även prov inom del av kurs (s k dugga eller motsvarande), dock ej behörighetsprov eller diagnostiska prov.

Riktlinjerna anger ansvar och skyldigheter för personal på institutioner som arbetar med prov på distans, inkl hantering av provuppgifter och svar, samt för tentander vid genomförande av skriftliga prov på distans.

Institution/kursledning ska informera all personal som arbetar med skriftliga prov på distans om dessa riktlinjer.

Dessa riktlinjer avser inte skriftliga prov som ges som salstentamen, för dessa gäller riktlinjer UFV2018/2093.

Vägledning för praktiskt genomförande av examination på distans finns på Medarbetarportalen, se Vägledning för examination på distans.  https://mp.uu.se/c/perm/link?p=574768402 

Enligt riktlinjer för skriftliga prov på distans är bevakning via videotjänst är inte tillåtet vid skriftligt prov på distans. Undantag kan i samråd med dataskyddsombudet göras i begränsad omfattning i enlighet med Säkerhetsavdelningens rutiner. Om ett undantag för videobevakning av skriftligt prov på distans har medgivits ska berörda studenter informeras om detta med en tydlig motivering om varför samt tydlig information om hur filmat material behandlas. En hemställan om undantag för övervakning med videotjänst kan lämnas in här:

https://form.diariet.uu.se/ufv/gallande-medarbetare-ufv/hemstallan-om-undantag-for-examensovervakning-med-videotjanst?tab=1&state=success&caseRef=0

Senast uppdaterad: 2022-11-24