Uppgifter och beslutanderätter för chef UU Samverkan

  • Diarienummer: UFV 2020/2761
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-12-21
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Ledningsansvaret för UU Samverkans verksamhet går från rektor till chefen för UU Samverkan. Rektor är chef för chefen för UU Samverkan och har ledningsansvar gentemot denna. Chefen för UU Samverkan ansvarar inför rektor för uppgifternas genomförande.

Chefen för UU Samverkan får enligt denna delegation vidaredelegera beslutanderätter till annan befattningshavare inom UU Samverkan, om inte rektor beslutat annat.

Senast uppdaterad: 2022-11-24