Antagningsordning, föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (antagna tidigast 2011-01-01)

  • Diarienummer: UFV 2012/2057
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2012-12-14
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Oskar Pettersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Antagningsordningen innehåller de regler för utbildning på forskarnivå som universitetet tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkoren och urval. I antagningsordningen finns också de regler som gäller i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkoren fattas.

I Riktlinjer för utbildning på forskarnivå har rektor fastställt villkor för planering och genomförande om utbildning på forskarnivå. De grundar sig på högskoleförordningen, förordningen om utbildningsbidrag för doktorander samt antagningsordning och föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

OBS! Dessa dokument gäller för den som påbörjat sin utbildning på forskarnivå tidigast 2011-01-01. För den som påbörjat sin forskarutbildning tidigare gäller det tidigare regelverket "Antagningsordning för utbildning på forskarnivå", dnr UFV 2006/1972, som finns i W3D3.

Senast uppdaterad: 2022-11-24