Riktlinjer för arvodering av studenter på grundnivå och avancerad nivå i styrelser, nämnder och råd

  • Diarienummer: UFV 2020/2153
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-02-01
  • Granskat: 2022-02-08
  • Kontakt: Per Grängsjö
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Syftet med dessa riktlinjer är att uppnå en mer enhetlig och rättvis arvodering av studentrepresentanter och att ge goda förutsättningar för studentmedverkan i universitetets olika organ på alla nivåer.

Vetenskapsområden, fakulteter och institutioner ska samverka för en större likformighet avseende belopp och villkor för studentarvoden i organ med betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Ersättning till doktorander och studenter med ersättning från kårverksamheten regleras i separata beslut. Ersättning till studentrepresentanter i konsistoriet regleras i särskilt regeringsbeslut.

Senast uppdaterad: 2023-06-21