Redaktion för mål- och regelsamlingen

Den gemensamma hanteringen av mål och regelsamlingen sköts av en redaktionsgrupp bestående av:

 • Två dokumenthandläggare från planeringsavdelningen, varav en är huvudredaktör.
 • Fem dokumenthandläggare, en från vardera studentavdelningen, avdelningen för ekonomi och upphandling, HR-avdelningen, avdelningen för universitetsgemensam IT samt säkerhetsavdelningen.
 • Tre dokumenthandläggare, en från respektive områdeskansli.

Redaktionsgruppen ska ha ett övergripande kvalitetsansvar för mål- och regelsamlingen samt gemensamt initiera och samordna utveckling som rör den löpande hanteringen av styrdokument inom Uppsala universitet.

I redaktionsgruppens uppgifter ingår att

 • tillhandahålla mallar/skrivanvisningar för olika typer av styrdokument,
 • tillhandahålla rutiner för regelbunden uppdatering av samtliga styrdokument i mål- och regelsamlingen,
 • tillse att hanteringen av styrande dokument samt mål- och regelsamling kommuniceras i relevanta kanaler, samt
 • medverka i samordning mellan mål- och regelsamlingen samt medarbetarportalen.

Huvudredaktörens uppdrag är

 • att vara ordförande och sammankallande i redaktionsgruppen,
 • att ansvara för publicering av styrdokument beslutade av konsistoriet, rektor och universitetsdirektör,
 • att tillse att aktuella rutiner och mallar för arbete med universitetets styrdokument finns tillgängliga,
 • att vara rådgivande och stödjande till handläggare vid framtagning av nya mål- och regeldokument och revidering av befintliga dokument, samt
 • att tillse att uppföljning av dokument i mål- och regelsamlingen görs regelbundet, i enlighet med fastställda rutiner.

Dokumenthandläggarens uppdrag är

 • att ansvara för publicering av styrdokument beslutade på sin nämndnivå eller avdelningsnivå i mål och -regelsamlingen,
 • att tillse att mål- och regelsamlingen inom sitt område är aktuell och relevant, samt
 • att tillse att aktuella rutiner och mallar för områdets arbete med styrdokument följs.
   
Senast uppdaterad: 2021-11-17